Minicarregadora de 3600 kg amb una altura de descàrrega de 3 m i una amplada de 1,50 m